En kunnig personal är A och O

Vårt sätt att arbeta innebär att vi bildar arbetslag med det antal personer som krävs för uppdraget. Varje arbetslag leds sedan av en lagbas med mångårig erfarenhet och vana vid arbetsledning. Lagbasen fungerar som företagsledningens ”förlängda arm” vilket gör att beställaren ges möjlighet att omgående erhålla svar på eventuella frågor kring projektets fortskridande.

Alla våra anställda har gedigen utbildning och lång erfarenhet av branschen och har säkerhetsaspekten inbyggd i ”ryggmärgen”.
När det dyker upp nya tekniker i branschen är vi naturligtvis ”på tå” och ser till att personalen får den information och utbildning som krävs för att kunna tillgodogöra sig det nya och föra det vidare till de projekt vi arbetar med.

Vårt motto

Vi håller måttet
Att ingångna överenskommelser och avtal håller är avgörande för ett lyckat byggprojekt. Det handlar om förutseende, att ha blick för helhet och flöden av material, människor och pengar. Vi på Aneko Bygg AB har varit med tillräckligt länge för att veta att ansvarskänsla och realistiska åtaganden är den bästa vägen till nöjda kunder. Och på den vägen är det!

Vi håller tiden
Alla byggprojekt handlar egentligen om tidsplanering. Deadlines ska hållas. Leveranser ska ske i rätt tid. Ändringar i tidsschemat ska meddelas direkt till alla berörda för att minimera problem. Vårt utvecklade samordningsansvar förenklar projekten och spar tid för alla parter. På Aneko Bygg AB jobbar vi med tiden - inte mot den!

Vi håller kostnaden
En överenskommelse gäller! Har vi lämnat ett pris så står vi för det, jobbar vi på löpande räkning ser vi till att kostnadseffektiviteten kommer kunden till godo. Och självfallet försäkrar vi oss om att alltid få bästa pris påmaterial, inköpta tjänster, transporter m.m.

Vi håller kvaliteten
Vid slutbesiktning ska det helst inte finnas några kvarstående åtgärdspunkter alls. Och om det gör det ser vi till att fixa dem omgående. Kvalitet är också rätt materialval och kunnig och erfaren personal på plats. Det tummar vi aldrig på.

Vi håller kontakten
Du ska alltid kunna nå oss, vad saken än gäller. Vi ser till att du fortlöpande blir informerad om vad vi gör och hur projektet framskrider. Dialog och nära samarbete är en av våra bästa grenar.

 

Arbetsmiljö och policy

Inom Aneko Bygg har vi en verksamhet som kan innehålla arbetsmiljörisker. Självklart skall företaget och de anställda följa lagar, föreskrifter och normer som samhället ställer på verksamheten.

Vi är också medvetna om att vi måste bevaka arbetsmiljön, så att inga nya risker uppstår och att arbetsmiljön är mer än bara frånvaron av risker. Att trivas med och utvecklas i sitt arbete och att arbeta på säkra arbetsplatser är viktigt för oss då det skapar trygghet i det dagliga arbetet. En öppen attityd och diskussioner med samtliga anställda är viktigt för oss för att ge de anställda möjlighet att utvecklas i arbetet. I det dagliga arbetet skall varje anställd visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö. Det ankommer på var och en, inte bara att följa regler, instruktioner och rutiner utan också att vara uppmärksam på och genast rapportera eventuella risker och hot mot god arbetsmiljö och mot miljön. Inför t.ex. beslut om nyinvesteringar eller förändringar i verksamheten, skall arbetsmiljöfrågorna diskuteras, riskerna undersökas och kosekvenserna bedömas i samarbete med de anställda. Åtgärder skall därefter vidtagas för att så långt som möjligt förebygga negativa effekter och minimera risker.

KVALITÉTSPOLICY
Aneko Bygg ABs policy
Att
Till rätt pris leverera
Rätt produkt
I rätt tid
För att på bästa sätt motsvara
Kundens förväntningar